Polityka prywatności

 

  1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych jest Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk z siedzibą w Brudzewie (62-720), przy placu Wolności 21 (dalej zwany „Administratorem").
  2. Zbierane przez Administratora dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zmówień, złożonych za pośrednictem strony internetowej www.lamai.pl.
  3. Dodatkowo, okazjonalnie wysyłane będą wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi (tylko w przypadku zaznaczenia przez Klienta opcji „newsletter" podczas rejestracji lub zapisania się do newslettera widocznego w dolnej części serwisu).
  4. Administrator oświadcza, iż zebrane przez niego dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyłączeniem ewentualnego następcy prawnego, a także operatorów pocztowych, w szczególności: Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Siódemka.
  5. Administrator informuje, iż padanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. a Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
  6. Administrator zapewnia, że dane osobowe Klienta zostaną usunięte na pierwsze jego żądanie zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Wszelkie powierzone Administratorowi dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
  8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  9. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych następuję za zgodą osoby, której dotyczą lub na podstawie ustawowego upoważnienia, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.