Polityka prywatności

1. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.lamai.pl i jednocześnie jest realizacją obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

2. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: https://www.lamai.pl/content/regulamin.

3. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest: Janina Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Janina Krawczyk Sklep Wielobranżowy (adres: 62-720 Brudzew, Pl. Wolności 21, NIP 668-000-28-79, REGON: 310134491), dalej zwana „Administratorem".

4. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

- poprzez e-mail: sklep@lamai.pl

- pisemnie pod adresem: 62-700 Brudzew, Pl. Wolności 21.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w celu: sprzedaży produktów, ich dostawy oraz świadczenia usług, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń, (np. przez formularz kontaktowy), do kontaktu z użytkownikiem, a także dla celów podatkowych i rachunkowych. Dodatkowo – tylko jeżeli użytkownik Sklepu wyrazi na to zgodę – w celu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi „newsletter".

6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po spełnieniu co najmniej jednego z poniższych warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

7. W celach, o których mowa powyżej Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, a w przypadku firmy dodatkowo numer NIP.

8. Zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyłączeniem ewentualnego następcy prawnego, oraz w poszczególnych przypadkach następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym elektroniczne systemy księgowe, kancelariom prawnym.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

- dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o rachunkowości,

- dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy – przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), a także do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

- w pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

11. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

12. Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej.

14. Gromadzone dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

15. Administrator przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz RODO.

16. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności RODO.