REGULAMIN

I. Dane przedsiębiorcy

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.lamai.pl prowadzony jest przez Janinę Krawczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Janina Krawczyk Sklep Wielobranżowy (adres: 62-720 Brudzew, Pl. Wolności 21, NIP 668-000-28-79, REGON: 310134491) (dalej w niniejszym regulaminie jako „Przedsiębiorca", „Sprzedawca" lub „Sklep")

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) poprzez e-mail: sklep@lamai.pl
b) pisemnie pod adresem: 62-700 Brudzew, Pl. Wolności 21

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów z branży moda i uroda (w szczególności: bielizna, odzież, obuwie, biżuteria, kosmetyki) za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Do każdego zamówienia dołączamy paragon. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.

 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu oraz opakowania.

 4. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Wiąże ona zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 6. Wszelkie utwory (w szczególności: zdjęcia, opisy) prezentowane w Sklepie są prawnie chronione, a ich wykorzystywanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Wszelkie naruszenia będą zgłaszane na drogę sądową.

 7. Użytkownik może korzystać ze sklepu internetowego www.lamai.pl dokonując rejestracji i tworząc indywidualnego Konto Klienta (zwane dalej „Kontem”), w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie i jego działaniach w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient może wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie, zgłaszając żądanie usunięcia Konta na adres e-mail: sklep@lamai.pl. Jeżeli Przedsiębiorca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 8. W celu utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła dostępu. Na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem, dotyczącej prowadzenia indywidualnego Konta Klienta.

 9. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

III. Zawarcie umowy

 1. Treści prezentowane na stronach internetowych www.lamai.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i należy jest traktować jako zaproszenie do składania ofert, chyba że wyraźnie stanowią one inaczej.

 2. Złożenie przez użytkownika zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 4. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 5. Klient może składać zamówienia korzystając z modułu "koszyk" znajdującego się na stronach Sklepu, po uprzednim wybraniu produktów dostępnych w Sklepie.

 6. W celu skutecznego złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie indywidualnego konta (indywidualnego panelu klienta, aktywnego po przejściu procedury rejestracyjnej). Sprzedawca umożliwia dokonywanie „zakupów bez rejestracji".

 7. W celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia Klient proszony jest o podanie prawidłowych i pełnych danych teleadresowych (imienia, nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail).

IV. Dostawa

 1. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (w zależności od wagi zamówienia lub wyboru Klienta). Po indywidualnym uzgodnieniu możliwy jest odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy.

 2. Zakupione towary są wysyłane pod adres podany w formularzu zamówienia jako „adres dostawy" lub inny indywidualnie uzgodniony, znajdujący się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Koszty transportu (w tym koszty opakowania) są każdorazowo podawane podczas składania zamówienia w Sklepie, a ich wykaz dostępny jest na stronie „koszty wysyłki".

 4. W dniu wysyłki klient otrzymuje e-mail z informacją potwierdzającą wysłanie zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Obejmuje on przygotowanie zamówienia do wysyłki oraz jego dostarczenie do Klienta. Powyższy termin biegnie od momentu wpływu należności za całe zamówienie na rachunek Sprzedawcy lub od chwili otrzymania przez Sprzedawcę informacji o „wysyłce za pobraniem".

 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby wszystkie widoczne w Sklepie produkty były jak najszybciej dostarczone do Klienta.

 7. Wysyłka zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

V. Płatności

Sklep udostępnia następujące rodzaje płatności:

1. Przelew lub wpłata na rachunek bankowy:

84 1910 1048 2639 8257 9598 0001 (Santander Bank Polska S.A.)
Janina Krawczyk Sklep Wielobranżowy
Pl. Wolności 21
62-720 Brudzew
W tytule prosimy podać nr zamówienia

2. Płatność za pobraniem (kurierowi gotówką przy odbiorze paczki)

3. Płatność kartą płatniczą lub e-przelewem za pośrednictwem PayU S.A.

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny na warunkach i w trybie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@lamai.pl lub pod adres: Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk, Pl. Wolności 21, 62-720 Brudzew.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 7. Przedsiębiorca zwróci Konsumentowi należną kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 8. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi pieniędzy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Prosimy o dostarczenie zwracanych produktów pod adres: Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk, Pl. Wolności 21, 62-720 Brudzew.

 10. Do zwracanych przedmiotów prosimy dołączyć oryginalne opakowanie producenta oraz dowód zakupu.

 11. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór można pobrać tutaj. Obowiązek sporządzenia przez Sprzedawcę protokołu przyjęcia zwrotu towaru wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

 12. W celu usprawnienia procesu zwrotu Sprzedawca zaleca dodatkowy kontakt mailowy z informacją dotyczącą zwracanego przedmiotu wraz z podaniem numeru konta oraz danych do przelewu.

 13. Sprzedawca udostępnia Klientom możliwość wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny. Klient proszony jest wówczas o kontakt drogą mailową.

 14. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu z tytułu rękojmi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

 2. Reklamację oraz reklamowaną z tytułu rękojmi rzecz prosimy dostarczyć pod adres: Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk, Pl. Wolności 21, 62-720 Brudzew. Zalecamy skorzystanie z protokół reklamacji, którego wzór można pobrać tutaj. Obowiązek sporządzenia przez Sprzedawcę protokołu przyjęcia reklamacji towaru wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

 3. Do reklamowanych przedmiotów prosimy dołączyć oryginalne opakowanie producenta oraz dowód zakupu.

 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór najodpowiedniejszej formy rozpatrzenia reklamacji, w szczególności:

  a) obniżenie ceny;

  b) odstąpienie od umowy;

  c) wymianę produktu na wolny od wad (jeżeli produkt jest jeszcze dostępny);

  d) usunięcie wady (chyba, że jest to niemożliwe lub wymagałoby to nadmiernych kosztów).

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

 7. Aby usprawnić proces reklamacji zalecamy dodatkowy kontakt mailowy z informacją dotyczącą reklamowanego przedmiotu (np. wraz z podaniem numeru konta oraz danych do zwrotu należnej kwoty).

 8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawany towar, produkty mogą jednak posiadać gwarancję producenta lub importera. Istnienie oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w opisie konkretnego produktu oraz w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. poprzez skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy jego oddziale zamiejscowym w Koninie. Informacje o zasadach dostępu do ww. procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 2. W razie sprzeczności postanowień regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w miejsce postanowień regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część regulaminu pozostaje w mocy.